Rozvoj obce - Územní plán (ÚP)

Poslední aktualizace: 28.1.2020

Územní plán - úplné znění po vydání změny č. 2

účinné od 12.1.2020


I.A - Textová část ÚP

Grafická část:

I.1 - Základní členění území
I.2 - Hlavní výkres
I.3 - Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
I.4 - Dopravní stavby
I.5 - Technická infrastruktura - zásobování vodou, odkanalizování
I.6 - Technická infrastruktura - zásobování plynem, el.energií, spoje
II.1 - Koordinační výkres

 

Historie pořízení ÚP