Rozvoj obce - Čištění odpadních vod

Poslední aktualizace: 25.9.2018

Obec Lazinov prosazuje následující rozumné a schůdné řešení likvidace odpadních vod v obci:


Postup a detaily byly popsány v této "kuchařce" (byla schválena zastupitelstvem obce 18.3.2011 a upravena 13.9.2013, 10.3.2016 a 23.6.2017):
Vypouštění odpadních vod do obecní kanalizace - "Kuchařka"
Zde je také stanoveno, že obec bude hradit rozbory u hromadného sběru vzorků organizovaného obcí 1x ročně.

Dále obec připravila "Kanalizační řád obce Lazinov" (byl schválen zastupitelstvem obce 18.3.2011 a 17.12.2015):
Kanalizační řád obce Lazinov

a doporučený postup pro doplnění septiku biologickým filtrem (příp. nahrazení domovní ČOV-kou)
Doplnění septiku biologickým filtrem - doporučený postup (verze 2 ze 13.3.2015)

Další postup při kontrolách dodržování kanalizačního řádu a možné postihy za jeho neplnění najdete v následujícím dokumentu:
Informace vlastníkům nemovitostí - čištění odpadních vod (z 15.2.2016)

Pro provozování domácích ČOV a septiků jsme sepsali jednoduché zásady:
Zásady provozu DČOV a septiků (ze 13.12.2017)

Žumpa = nejdražší způsob likvidace odpadních vod:

V r. 2018 bude schválena novela vodního zákona, podle které majitelé žump budou muset zajistit odvoz odpadu z žumpy do čistírny odpadních vod a budou muset vodoprávnímu úřadu nebo ČIŽP na výzvu předložit doklady o likvidaci odpadu z žumpy za poslední dva roky zpětně.
Provozovatelé fekálních vozů jim o odvozu odpadu budou muset vydávat potvrzení, v němž bude mimo jiné uvedeno, do které čistírny odpad odvezli.
(ČOV v Letovicích nemá dostatečnou kapacitu, takže nejbližší je v Boskovicích.) Náklady na provoz žumpy, která je skutečně bezodtoková, půjdou do desetitisíců Kč za rok.
Pokud má žumpa nějaký odtok, tak zase její majitel riskuje až dvacetitisícovou pokutu za neoprávněné vypouštění odpadních vod do podzemních vod (a samozřejmě uložení lhůty na odstranění závadného stavu).
Pokud má někdo dům zkolaudovaný se žumpou a mezitím si bez stavebního a vodoprávního řízení postavil místo žumpy septik nebo čističku, tak ať si to dá papírově urychleně do pořádku, jinak se na to přijde a bude mít obdobný problém (nebude mít doložen vývoz a zároveň půjde o nepovolené vypouštění odpadních vod).

Obec tedy doporučuje všem majitelům žump, aby to včas řešili. Obec na to nabízela příspěvky od r. 2013 do 2016 a další již dávat nebude.
(Ale i bez příspěvku se náklady na výměnu žumpy za septik s filtrem nebo za ČOV vrátí cca do 2 let.)

 

Hromadný sběr vzorků odpadních vod a předání odborné firmě k rozboru proběhl v těchto termínech:
20.9.2011, 15.7.2012, 19.8.2013, 17.8.2014, 29.9.2015, 5.9.2016, 11.9.2017, 24.9.2018