Letecký pohled na Lazinov

Historie, přehrada, ...

znak obce Lazinov

Historie Lazinova

Nebudeme daleko od pravdy, když označíme Lazinov za starobylou obec, kde osídlení na tomto místě je již tisícileté. I když nemáme na této lokalitě přímých archeologických nálezů, je známo, že osídlení údolí Křetínky podle historických pramenů se připomíná již v první polovině 11. století. I název obce je odvozen od staročeského slova laz označujícího obdělaná pole a pastviny na svazích kopců. Vlastní obec byla založena v úžlabině v levobřežním svahu údolí Křetínky a výběr místa nebyl náhodný, úžlabina chránila tehdy chatrné dřevěnice moravských zemědělců před nepřízní počasí a navíc byla protékána malým potůčkem pramenícím výše po svahu pod lesem a poskytujícím potřebnou pitnou vodu jak pro obyvatele, tak jejich dobytek. Název Lazinov se však ustálil až během doby - někdy ho ve starých dokumentech nacházíme ve zcela jiné podobě - jako Lazonov nebo Lazenovice, nářečně i jako Laziňov.

V historických pramenech se setkáme se jménem obce až roku 1420 jako součásti letovského panství pánů z Lomnice a obec jim zůstala ve zbylé polovici, když druhou část prodali v roce 1447 Vaňkovi z Boskovic. Různými majetkovými převody se na výnosu z obce podílely oba mocné rody v tomto kraji - tedy páni z Boskovic a páni z Lomnice. Majetkově byla obec konečně sjednocena až v 16. století, kdy se stala trvalou částí letovského panství a od té doby její osud byl spojen historicky s šlechtickými majiteli Letovic, což prakticky trvalo až do konce 19. století. I po církevní stránce je Lazinov spojen s Letovicemi, protože náleží od svého počátku k farnosti letovské.

     Lazinov byl z počátku velmi malou obcí čítající jen několik málo chalup a hospodářských stavení. Roku 1674 se přípomíná pouze 16 osedlých stavení s výměrou zemědělské půdy jen 1 a čtvrt lánu. Roku 1790 zde bylo již 19 domů a 156 obyvatel, r. 1834 domů 35 a obyvatel 211, roku 1900 je počítáno 42 domů se 352 obyvateli. Dnes po dalších sto letech má obec cca 80 obytných domů, z nichž trvale osídlených je asi 50, rekreačně využívaných objektů je asi 30 a obec má cca 160 stálých obyvatel. Trvalou součástí obce byl i dvůr Svítavice ležící také na levobřežním svahu řeky Křetínky, ale vzdálený asi 1 km od obce směrem k Letovicím. Připomíná se také v historických pramenech 15. století. Jeho rozvoj však zřejmě nebyl příliš úspěšný: v 16. století je u něj zaznamenán jen jeden obyvatel a zřejmě nebyl příliš hospodářsky využíván, když se r. 1635 o něm dokonce mluví jako o pusté vísce.

     Pokud se Lazinov v minulých stoletích rozrůstal, tak nikoliv na svém původním místě v úžlabině, ale podél silnice směrem k Letovicím, která byla zde přimknuta k úpatí levého svahu, a zde vznikala řadová výstavba zvaná jako Stavení (nebo Nová stavení). Zde také byla postavena pravděpodobně na začátku 19. století i panská tkalcovna, která zřejmě neměla dlouhého trvání, a je známo, že v dřívějším století již byla přeměněna na obytný dům se čtyřmi byty. Panskou tkalcovnu však potkal neblahý osud, když 21. května 1930 vyhořela tak, že musela být rozbořena a pohořelí si museli postavit nová skromná obydlí. Zástavba podél silnice byla přirozenou spojnicí mezi jádrem obce a dvorem Svítavice. Mezi Staveními a obcí potom je třeba připomenout mlýn na Křetínce, který podle posledního majitele se nazýval mlýnem Masákovým (viz obr).

    Pokud se podíváme na sociální složení obyvatelstva Lazinova v 1. polovině 20. století, potom můžeme říci, že šlo o obec v podstatě chudou tak, jak tomu bylo i v ostatních vrchovinných krajích Moravy. Převahu v obci měli domkáři, kteří většinou pracovali v průmyslových podnicích v Letovicích nebo i ve vzdálenějším okolí, někteří z nich se nechali najímat na sezónní práce zemědělské. Potom zde bylo několik rolníků, mlynář, hostinský-řezník, obchodník se smíšeným zbožím - a to je prakticky vše. V obci se nikdy neuplatnila řemesla, ani ta, která by byla spojená se zemědělstvím (např. kolář, tesař, sedlář).

     Velikým zásahem do stavebního vývoje obce byla výstavba vyrovnávací vodní nádrže na Křetínce v letech 1972 až 1978. Vzdutí přehrady zatopilo původní starou silnici mezi Letovicemi a Křetínem (byla přeložena na pravobřežní svah a odřízla obec Lazinov od přímého silničního spojení s okolím) a tím i byla zatopena osada Stavení, mlýn a níže ležící část obce. Celkem muselo být demolováno 32 domů a dalších objektů (hasičská zbrojnice, trafostanice). Obyvatelé ze zatopených objektů jednak odešli do připravené bytové výstavby v Letovicích či se vystěhovali jinam a jednak postavili nové rodinné domy v obci. I tak znamenala výstavba přehrady na říčce Křetínce velký zásah do dalšího sociálního vývoje obce. Určitá část původních obyvatel obce, která se vystěhovala, snížila počet původních obyvatel, který byl postupně nahrazován migrujícími rekreanty. Tito spolu s obyvateli, kteří se rozhodli v obci po vytopení zůstat, se podíleli na nové bytové výstavbě nebo na adaptaci dřívějších objektů. K nové výstavbě byly tentokrát využity prostory nad hranou terénní úžlabiny a další pozemky výše po svahu pod lesem. Tím se obytný fond obce podstatně obnovil, rozšířil a zmodernizoval. Společenským středem obce se dnes stala upravená bývalá nevýrazná náves u zátoky vodní nádrže, kde vznikla sportovní hřiště, hudební pavilon a především nová budova obecního úřadu spojená s hostincem a prodejnou potravin.

     Lazinov ve svém historickém vývoji prošel různými formami své správy. Od poddanské obce za své vlády pánů z Lomnice či z Boskovic, hrabat z Hardeka či Kalnokyů až k samosprávné obci. Vývoj to byl dlouhý, ne však překotný. Za vlády císařovny Marie Terezie došlo k první reformě, kdy obec spravoval rychtář a z té doby také pochází první obecní pečetidlo. Z poddanství letovského statku se Lazinov vyvázal kolem roku r. 1850 a od té doby si volí svého starostu a obecní zastupitelstvo. Výjimkou byla léta 1982 až 1992, kdy Lazinov byl správní součástí města Letovice.
     V současné době řídí obec obecní zastupitelstvo v čele se starostou. Na dotvrzení své samosprávy požádalo v r. 1999 obecní zastupitelstvo Parlament České republiky o udělení obecního znaku a praporu. Podvýbor pro heraldiku Poslanecké sněmovny doporučil návrh obecních symbolů dne 27. 10. 1999 ke schválení, což bylo Poslaneckou sněmovnou schváleno a dne 6. prosince 1999 převzal schválení obecních symbolů tehdejší starosta obce František Skalník z rukou tehdejšího předsedy poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Václava Klause při slavnostní audienci v Praze.

     Na přelomu dvou tisíciletí představuje Lazinov dynamicky se rozvíjející obec, která má díky svému umístění na jižních svazích u přehradní nádrže Křetínka - jedné z nejčistších rekreačně využitých nádrží u nás - ty nejlepší předpoklady k dalšímu úspěšnému rozvoji. Přejme si, aby se rozvoj Lazinova ubíral ku prospěchu jak jeho obyvatel, tak i všech, kteří Lazinov navštěvují.

Prohlédněte si Lazinov - fotoprocházku časem 2013

a další fotografie ze starého Lazinova:

Lazinovská zátoka ( pohled směrem k přehradě )          Lazinovská zátoka          Větrem pobořené staveniště kravína

  

Masákův mlýn          Lazinov          Lazinovská zátoka

 

Lazinovská zátoka          Luka pod Svitavicí (v pozadí jsou Nová stavení)          Křižovatka pod Svitavicí

 

    Pohled na novou zátoku          Zátoka ( pohled směrem na Křetín )